zadzwoń: +48 32 32 18 462 lub +48 668 178 656
biuro@bizo.com.pl

POIR – nowe nabory wniosków o dotacje

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) oferuje bogactwo programów z dotacjami służącymi infrastrukturze badawczej, pracom badawczym jak też wdrożeniom innowacyjnych rozwiązań. POIR zawiera, aż 12 programów dla przedsiębiorstw bądź konsorcjów przemysłowo-naukowych wdrażanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Ministerstwo Gospodarki.

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW – opublikowany na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, stan prawny na dzień 4.07.2017

Poniżej znajdują się skrótowe opisy wybranych działań i poddziałań programu POIR:

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Realizacja badań przemysłowych lub prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej, o ile przedmiotem projektu będzie rozwiązanie, wpisujące się w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”.

Instytucja ogłaszająca konkurs: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej.

Wsparcie eksperymentalnych prac rozwojowych – weryfikacji nowych rozwiązań w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych.

Instytucja ogłaszająca konkurs: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R

Projekty B+R realizowane w ramach programu sektorowego INNOCHEM

Celem programu jest podniesienie konkurencyjności polskiej gospodarki i zwiększenie dostępności do produktów medycznych zaawansowanych technologii dla chorych w Polsce.

Wspierane projekty:

- Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne w onkologii,

-  Diagnostyka i terapia, w tym terapia spersonalizowana w chorobach nowotworowych,

-  Wytwarzanie produktów leczniczych do zastosowań w onkologii.

Instytucja ogłaszająca konkurs: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

W ramach działania przewidziane jest wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę. Przez niezbędną infrastrukturę rozumie się niezbędne wydatki dotyczące tworzenia lub rozwijania działalności B+R związane z zakupem lub wytworzeniem środka trwałego w postaci budowli i budynków, pod warunkiem, że ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu objętego wsparciem, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Instytucja ogłaszająca konkurs: Ministerstwo Gospodarki

Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Wspierane będą zgłoszone przez przedsiębiorcę proinnowacyjne usługi doradcze, które będą stymulować proces wdrażania wybranej przez niego innowacji. Wcześniej przedsiębiorca musi nawiązać współpracę z akredytowanym Ośrodkiem Innowacji i złożyć wniosek do PARP o dofinansowanie takiej usługi.

Instytucja ogłaszająca konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

Wsparcie udzielane będzie mikro małym i średnim przedsiębiorcom na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej.

Instytucja ogłaszająca konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego- 4 Stock

Wsparcie projektów, mających na celu przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym i dłużnym, w celu wprowadzenia zmian produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym.

Instytucja ogłaszająca konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Realizacja projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Instytucja ogłaszająca konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Wsparcie kierowane będzie na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców, lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu. Mogą one mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, które umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Instytucja ogłaszająca konkurs: Bank Gospodarstwa Krajowego

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Wsparcie skierowane głównie do podmiotów:

- posiadających innowacyjny produkt/usługę (markę produktową, która ma szanse stać się marką globalną, rozpoznawalną na rynkach zagranicznych),

- prowadzących działalność eksportową,

- prowadzących samodzielną działalność badawczo-rozwojową, lub które zakupiły/ wdrożyły odpowiednie rozwiązania innowacyjne.

Instytucja ogłaszająca konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki

Projekty obejmujące prowadzenie badań przemysłowych lub prac rozwojowych, związanych z rozwiązaniem problemu technologicznego zgłoszonego przez przedsiębiorcę, realizowane przez konsorcja jednostek naukowych lub konsorcja z udziałem przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

Instytucja ogłaszająca konkurs: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne

Projekty aplikacyjne (projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja).

Instytucja ogłaszająca konkurs: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.