zadzwoń: +48 32 32 18 462 lub +48 668 178 656
biuro@bizo.com.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPOWO)

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW –  - uchwalony przez Urząd Marszałkowski, stan prawny na dzień 4.07.2017

O programie RPOWO

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 stanowi odpowiedź na najważniejsze wyzwania rozwojowe regionu, które zostały określone w głównych dokumentach strategicznych, w tym przede wszystkim w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku. W RPO WO 2014-2020 wyodrębnionych zostało jedenaście osi priorytetowych, z których siedem współfinansowanych jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a cztery, w tym oś dotycząca Pomocy Technicznej, z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparciem z Programu objęte będą następujące obszary: gospodarka konkurencyjna, innowacyjna i niskoemisyjna, zapobieganie zagrożeniom naturalnym, ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowe i naturalne, zrównoważony transport, rynek pracy, infrastruktura i integracja społeczna oraz edukacja.

Z pieniędzy pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 są realizowane projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju regionu. Dofinansowanie mogą otrzymać różnorodne rodzaje projektów.

OP I. INNOWACJE W GOSPODARCE – Alokacja 73 600 000 mln Euro (EFRR)

 • inwestycje w infrastrukturę B+R w przedsiębiorstwach, jednostkach naukowych i szkołach wyższych zgodnie z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami;
 • wsparcie procesu powstawania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów tj. badań naukowych i przemysłowych, prac rozwojowych (w tym etap prac demonstracyjnych), linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych, pierwszej produkcji.

OP II. KONKURENCYJNA GOSPODARKA – Alokacja 94 900 000 mln Euro (EFRR)

 • inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty;
 • wsparcie nowych produktów i usług w przedsiębiorstwach;
 • przygotowanie terenów inwestycyjnych (w tym uzbrojenie terenu w media) w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych;
 • wsparcie IOB (w powiązaniu ze specjalizacjami regionalnymi);
 • wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

OP III. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA – Alokacja 123 500 000 mln Euro (EFRR)

 • inwestycje w infrastrukturę transportu publicznego ( w tym m.in.: zakup i wyposażenie niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego (autobusy, busy), rozwiązania z zakresu organizacji ruchu, ułatwiające sprawne poruszanie się pojazdów komunikacji zbiorowej, infrastruktura dla ruchu rowerowego i pieszego;
 • głęboka modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach oraz budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne;
 • wsparcie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne;
 • zastosowanie energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach;
 • wsparcie rozwoju energetyki w oparciu o źródła odnawialne.

OP IV. ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM – Alokacja 23 000 000 mln Euro (EFRR)

 • budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja budowli przeciwpowodziowych oraz zbiorników i polderów posiadających rezerwę powodziową;
 • zakup środków transportu oraz sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych;
 • zakup specjalistycznego sprzętu do usuwania skutków katastrof.

OP V. OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO – Alokacja 75 700 000 mln Euro (EFRR)

 • reintrodukcja, ochrona ex situ, ochrona in situ gatunków zagrożonych, ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk przyrodniczych oraz tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej;
 • ochrona różnorodności biologicznej poprzez budowę, rozbudowę, modernizację i doposażenie ośrodków wraz z infrastrukturą towarzyszącą prowadzących działalność
  w zakresie edukacji ekologicznej, kampanie edukacyjno- informacyjne;
 • opracowanie planów/programów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo, inwentaryzacji przyrodniczej;
 • inwestycje w infrastrukturę do:
 • selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów,
 • recyklingu, sortowania i kompostowania,
 • zbiórki, przetwarzania i utylizacji odpadów niebezpiecznych;
 • prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami;
 • inwestycje w infrastrukturę obiektów dziedzictwa kulturowego oraz dziedzictwa naturalnego, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych (infrastruktura małej skali);
 • konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych;
 • budowa, przebudowa, remont obiektów budowlanych oraz zakup lub modernizacja urządzeń do odprowadzania, oczyszczania i przesyłu ścieków.

OP VI. TRANSPORT – Alokacja 193 500 000 mln Euro (EFRR)

 • budowa/przebudowa/modernizacja dróg oraz obwodnic wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
 • modernizacja i rewitalizacja sieci kolejowej;
 • zakup taboru

OP VII. RYNEK PRACY – Alokacja 95 207 517 mln Euro (EFS)

 • programy aktywizacji zawodowej w tym pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;
 • alternatywne i elastyczne formy zatrudnienia oraz metody organizacji pracy;
 • doradztwo i szkolenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (pożyczki/dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej);
 • profilaktyka nowotworowa w zakresie nowotworów jelita grubego, piersi, płuc oraz szyjki macicy;
 • programy ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy;
 • programy zdrowotne z uwzględnieniem działań rehabilitacji medycznej;
 • usługi rozwojowe dla MSP i ich pracowników;
 • wsparcie typu outplacement;
 • tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i pokrycie kosztów ich utrzymania;
 • aktywizacja zawodowa osób sprawujących opiekę na dziećmi do lat 3.

OP VIII. INTEGRACJA SPOŁECZNA – Alokacja 73 929 483 mln Euro (EFS)

 • profilaktyka chorób cywilizacyjnych;
 • kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem oraz osobami zależnymi, w tym starszymi
  i niepełnosprawnymi (usługi społeczne i zdrowotne);
 • wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze;
 • poprawa dostępu do mieszkań chronionych/ wspomaganych/ treningowych;
 • programy aktywizacji społeczno-zawodowej; usługi reintegracji i aktywizacji społeczno-zawodowej w szczególności w CIS, KIS, ZAZ, WTZ;
 • kompleksowa integracja dzieci i młodzieży wymagającej resocjalizacji;
 • wsparcie dla powstających podmiotów ekonomii społecznej;
 • wsparcie usług podmiotów ekonomii społecznej.

OP IX. EDUKACJA – Alokacja 58 879 168 mln Euro (EFS)

 • rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe;
 • wsparcie indywidualizacji pracy z dzieckiem 3-4 letnim o specjalnych potrzebach edukacyjnych i niepełnosprawnym;
 • tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego; doposażenie ośrodków wychowania przedszkolnego; dostosowanie do potrzeb i możliwości dzieci 3-4 letnich istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego;
 • rozwój kompetencji kluczowych (TIK, matematyczno – przyrodnicze, języki obce) uczniów oraz umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy;
 • wykorzystanie metod eksperymentu oraz korzystanie w edukacji z TIK, w tym wyposażenie i doposażenie w tym zakresie szkół i palcówek oświatowych;
 • indywidualizacja podejścia do ucznia niepełnosprawnego i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ucznia młodszego;
 • programy pomocy stypendialnej dla uczniów zdolnych z rodzin potrzebujących wsparcia finansowego;
 • doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu;
 • współpraca szkół i placówek zawodowych z pracodawcami oraz uczelniami wyższymi, instytucjami rynku pracy;
 • kształcenie praktyczne uczniów i nauczycieli, w tym we współpracy
  z pracodawcami (staże, praktyki);
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe;
 • doposażenie, wyposażenie bazy dydaktycznej i naukowej szkół kształcenia zawodowego;
 • kształcenie osób dorosłych w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego zorganizowanych we współpracy z pracodawcami (kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych);
 • kształcenie ustawiczne formalne i pozaformalne osób dorosłych w zakresie kompetencji językowych i TIK;
 • usługi doradcze dla osób dorosłych w zakresie wyboru kierunku i rodzaju edukacji ustawicznej.

OP X. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA – Alokacja 94 952 913 mln Euro (EFS)

 • rewitalizacja obszarów miejskich zakładająca realizację przedsięwzięć inwestycyjnych;
 • tworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych do prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju usług, np. w zakresie opieki nad osobami zależnymi (w tym starszymi i niepełnosprawnymi); tworzenie mieszkań chronionych/wspomaganych /treningowych;
 • inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w celu poprawy ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie anestezjologii oraz intensywnej terapii, a także opieki nad matką
  i dzieckiem, osobami starszymi, w tym niepełnosprawnymi oraz podnoszące wydajność leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów złośliwych;
 • rozwój elektronicznych usług publicznych szczebla regionalnego/lokalnego, w tym m.in. projektów z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-kultury, systemów informacji przestrzennej; rozwój infrastruktury informatycznej, w tym aplikacji
  i systemów bazodanowych, służących poprawie efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych;
 • digitalizacja zasobów kulturowych i naukowych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu do ww. zasobów;
 • wyposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w sprzęt i narzędzia dydaktyczne gwarantujące wysoką jakość kształcenia w zawodzie; modernizacja obiektów praktycznej nauki zawodu, w tym m.in. CKZ i CKU.