zadzwoń: +48 32 32 18 462 lub +48 668 178 656
biuro@bizo.com.pl

Przedsiębiorczość w obszarach wiejskich – gdzie dotacje?

Oprócz instytucji zarządzających regionalnymi programami w poszczególnych województwach (zobacz właściwe województwo w menu) dotacjami dla przedsiębiorców w obszarach wiejskich zajmują się w również lokalne grupy działania (LGD). Przedsiębiorstwa mogą otrzymać 70% dofinansowania swojej inwestycji rozwojowej, jednak nie więcej niż 300 000 zł. Jednym z podstawowych warunków jakie należy spełnić aby otrzymać dofinansowanie jest utworzenie minimum jednego miejsca pracy. LGD to rodzaj partnerstwa terytorialnego tworzonego zwykle na obszarach wiejskich, zrzeszającego przedstawicieli lokalnych organizacji (z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego) oraz mieszkańców danego obszaru wyznaczonego granicą gmin członkowskich. W Polsce podstawą prawną funkcjonowania LGD są ustawy: o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich oraz o stowarzyszeniach.

Jeśli jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji z PROW 2014-2020:

ZNAJDŹ SWOJĄ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA

Najważniejsze informacje o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich

Głównym celem PROW 2014-2020 (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich), spośród trzech niżej wymienionych, będzie wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów środowiskowych.

Wszystkie programu to:

 • poprawa konkurencyjności rolnictwa,
 • zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu,
 • zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

PROW 2014-2020 będzie realizował wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020:

 • Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich (priorytet przekrojowy).
 • Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
 • Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
 • Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.
 • Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.
 • Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Najważniejsze priorytety PROW 2014-2020 to:

I. Transfer wiedzy i działalność informacyjna

II. Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw

III. Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych

IV. Inwestycje w środki trwałe

V. Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich działań zapobiegawczych

VI. Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej

VII. Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich

VIII. Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego

IX. Tworzenie grup i organizacji producentów

X. Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne

XI. Rolnictwo ekologiczne

XII. Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)

XIII. Współpraca

XIV. LEADER

PROW realizowany będzie w następujących województwach: Śląskie, Łódzkie, Lubelskie, Wielkopolskie, Dolnośląskie, Mazowieckie, Małopolskie, Kujawsko-Pomorskie, Podlaskie, Podkarpackie, Lubuskie, Świętokrzyskie, Opolskie, Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie, Zachodnio-Pomorskie.

Łączne środki publiczne przeznaczone na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 wyniosą  13 513 295  000 euro z czego:

 • 8 598 280 814 euro będą to środki UE (EFRROW)
 • 4 915 014 186 euro wyniesie wkład krajowy.