zadzwoń: +48 32 32 18 462 lub +48 668 178 656
biuro@bizo.com.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 (RPOWL)

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW –  - uchwalony przez Urząd Marszałkowski, stan prawny na dzień 4.07.2017

O programie RPOWL

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WL 2014- 2020) jest jednym z 16 regionalnych programów operacyjnych, które służyć mają realizacji Umowy Partnerstwa (UP) w zakresie polityki spójności. UP określa strategię Polski, priorytety i warunki efektywnego i skutecznego korzystania z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w latach 2014-2020 w celu realizacji unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Celem RPO WL 2014-2020 jest podniesienie konkurencyjności regionu w oparciu o wewnętrzne potencjały, sprzyjające zwiększeniu spójności społecznej i terytorialnej.

Co można zrealizować?

Dziedziny oraz rodzaje przedsięwzięć wspieranych w latach 2014-2020 z Regionalnego Programu dla województwa Lubelskiego zostały dokładnie określone w samym programie[link do dokumentu] oraz szczegółowym opisie jego priorytetów[link do dokumentu]. Do głównych obszarów i typów projektów, na które w najbliższych latach przeznaczymy dofinansowanie, należą:

NOWOCZESNA GOSPODARKA

 • wdrożenie w firmie własnych lub zakupionych wyników badań naukowych;
 • wsparcie transferu wiedzy i praw niematerialnych ze świata nauki do biznesu poprzez pobudzenie współpracy przedsiębiorców z naukowcami;
 • wsparcie pozyskania praw wyłącznych (np. patentów) dla własnych rozwiązań technicznych;
 • inwestycje w infrastrukturę badawczą w przedsiębiorstwach;
 • wsparcie usług innowacyjnych oferowanych przez Instytucje Otoczenia Biznesu działające w regionie, np. w postaci doradztwa lub dostępu do laboratoriów dla firm.

WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRM

 • wsparcie na wprowadzenie przez mikro, małe i średnie firmy nowego lub znacząco ulepszonego produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji wraz z promocją innowacyjnych rozwiązań;
 • wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży turystycznej poprzez dofinansowanie inwestycji w bazę noclegową i gastronomiczną, tworzenie i rozwój parków tematycznych oraz obiektów aktywnego wypoczynku;
 • powiększenie oferty poręczeń i pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych oraz innych instytucji specjalizujących się w usługach finansowych;
 • uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield (w tym kompleksowe uzbrojenie terenu) w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych;
 • rozwój infrastruktury istniejących inkubatorów przedsiębiorczości oraz ośrodków wspierających przedsiębiorczość akademicką;
 • kompleksowe wsparcie rozwoju klastrów regionalnych i lokalnych przyczyniające się do wzmocnienia współpracy pomiędzy jego członkami, jak również umacniania pozycji kastra i jego członków na arenie międzynarodowej.

RYNEK PRACY

 • poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu m.in. poprzez dokształcanie ich kadr;
 • wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia.

CYFROWE WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

 • zapewnienie dostępności usług publicznych drogą elektroniczną, np. umożliwienie załatwiania spraw urzędowych on-line;
 • utworzenie i udostępnianie treści cyfrowych stanowiących zasoby publiczne, również w wyniku digitalizacji istniejących zasobów;
 • wsparcie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności biznesowej, zmierzające do wytwarzania lub udoskonalenia e-usług lub produktów cyfrowych;
 • wparcie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych do usprawnienia prowadzonej działalności gospodarczej, w tym – do zarządzania przedsiębiorstwem.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

 • budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
 • ograniczenie liczby gospodarstw używających do ogrzewania materiałów zanieczyszczających powietrze, np. pieców węglowych, kominków, itp. poprzez wymianę lub modernizację pieców bądź podłączanie budynków do sieci cieplnych;
 • termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej, wielorodzinnych budynkach mieszkalnych oraz instalacje odnawialnych źródeł energii w modernizowanych energetycznie budynkach;
 • instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej;
 • poprawa efektywności produkcji energii poprzez wykorzystanie źródeł kogeneracyjnych;
 • budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i Park&Bike).

OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTYWANIE ZASOBÓW

 • budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz wody deszczowej, oczyszczalni ścieków i systemów zaopatrzenia w wodę;
 • budowa lub rozwój zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a także instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych;
 • unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest;
 • ochrona różnorodności biologicznej poprzez budowę, modernizację i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej, kampanie informacyjno-edukacyjne;
 • poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez inwestycje przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych i społecznych między innymi na obszarach poprzemysłowych, powojskowych, popegeerowskich oraz innych zdegradowanych obiektach.

TRANSPORT

 • budowa i rozbudowa kluczowej infrastruktury drogowej regionu, czyli dróg wojewódzkich oraz powiatowych stanowiących połączenie do głównych dróg tworzących sieć TEN-T;
 • zakup taboru na potrzeby transportu kolejowego.

REWITALIZACJA

 • przebudowa lub remont zdegradowanych budynków w celu adaptacji ich na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione;
 • ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach i w ich otoczeniu wraz z promocją obiektu oraz zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń;
 • przebudowa lub remont obiektów poprzemysłowych, powojskowych, popegeerowskich i pokolejowych z zagospodarowaniem ich otoczenia;
 • zagospodarowanie przestrzeni miejskich, w tym przebudowa i remont obiektów oraz zdegradowanych budynków, co ma przyczynić się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych i społecznych na obszarze rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego Programu Rewitalizacji;
 • zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Centrów Usług Społecznych.

INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA I ZDROWOTNA

 • budowa lub przebudowa infrastruktury wychowania przedszkolnego wraz z niezbędnym wyposażeniem;
 • budowa, przebudowa, remont oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych, sal do praktycznej nauki zawodu (wraz z usuwaniem barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych);
 • zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych poprzez zakup wyposażenia i modernizację placówek ochrony zdrowia.