zadzwoń: +48 32 32 18 462 lub +48 668 178 656
biuro@bizo.com.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 (RPOWP)

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW –  - uchwalony przez Urząd Marszałkowski, stan prawny na dzień 4.07.2017

O programie RPOWP

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 (RPO WP) formułuje ramy interwencji dla prowadzenia działań wpisujących się w trzy priorytety określone w głównym dokumencie kierunkowym dla polityki spójności, jakim jest Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020. Jednym spośród trzech priorytetów Strategii Europa 2020 jest rozwój inteligentny wskazujący na potrzebę rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, stanowiącego warunek zapewniający inteligentny wzrost gospodarczy. Kolejnym priorytetem Strategii Europa 2020 jest rozwój zrównoważony rozumiany jako wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku, niskoemisyjnej i konkurencyjnej.  Jako trzeci priorytet Strategia Europa 2020 wskazuje rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu, czyli wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. Oznacza to konieczność wzmocnienia pozycji obywateli poprzez zapewnienie wysokiego poziomu zatrudnienia, inwestowanie w kwalifikacje, zwalczanie ubóstwa oraz modernizowanie rynku pracy, systemów szkoleń i ochrony socjalnej.

W Regionalnym Programie Województwa Podkarpackiego przewiduje się dofinansowanie zróżnicowanych projektów – począwszy od budowy dróg, przez wsparcie rozwoju przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, aż po działania dopasowujące kompetencje osób poszukujących pracy do potrzeb pracodawców czy pomoc młodym mamom w powrocie do aktywności zawodowej.

Dofinansowanie można dostać między innymi na:

  • projekty B+R przedsiębiorstw, w tym również na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego
  • podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez dofinansowanie projektów inwestycyjnych ukierunkowanych na wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu albo usługi
  • projekty związane z rozszerzeniem zakresu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną tj.: e-zdrowie, e-administracja, e-kultura, e-turystyka
  • zwiększenie ilości energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
  • projekty sprzyjające ochronie środowiska i dziedzictwa kulturowego, jak również te zwiększające odporność na zagrożenia takie jak powódź czy pożary
  • kursy, szkolenia czy studia podyplomowe, dające szansę na podniesienie kwalifikacji zawodowych i, co za tym idzie, awans lub znalezienie pracy
  • tworzenie i rozwój podmiotów zapewniających opiekę nad dziećmi, np. przedszkoli czy żłobków