zadzwoń: +48 32 32 18 462 lub +48 668 178 656
biuro@bizo.com.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego 2014-2020 (RPOWL-2020)

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW  - uchwalony przez Urząd Marszałkowski, stan prawny na dzień 4.07.2017

O programie RPOWL

Z pieniędzy pochodzących z Regionalnego Programu dla województwa lubuskiego są realizowane projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju regionu. Dofinansowanie mogą otrzymać różnorodne rodzaje projektów.

Część środków finansowych Regionalnego Programu dla województwa lubuskiego skierowana będzie na przedsięwzięcia typowo inwestycyjne – począwszy od tych wspierających przedsiębiorców, poprzez infrastrukturę  drogową i sanitarną, aż po przedsięwzięcia mające na celu ochronę środowiska, czy infrastrukturę ochrony zdrowia.

Obok działań inwestycyjnych w programie, specjalna pula środków przeznaczona jest na wspieranie osób mających trudności na rynku pracy, a także chcących założyć własną firmę lub podnieść swoje kwalifikacje. Dofinansowany zostanie rozwój i właściwe ukierunkowanie edukacji, w sposób zwiększający szanse absolwentów na znalezienie pracy. Promowane będzie też nawiązywanie i zacieśnianie więzi i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami.

Co można zrealizować?

Dziedziny oraz rodzaje przedsięwzięć wspieranych w latach 2014-2020 z Regionalnego Programu dla województwa lubuskiego zostały dokładnie określone w samym programie oraz szczegółowym opisie osi priorytetowych. Do głównych obszarów i typów projektów, na które w najbliższych latach przeznaczymy dofinansowanie, należą:

NOWOCZESNA GOSPODARKA

 • wdrożenie w firmie własnych lub zakupionych wyników badań naukowych;
 • wsparcie transferu wiedzy i praw niematerialnych ze świata nauki do biznesu poprzez pobudzenie współpracy przedsiębiorców z naukowcami;
 • wsparcie pozyskania praw wyłącznych (np. patentów) dla własnych rozwiązań technicznych;
 • inwestycje w infrastrukturę badawczą w przedsiębiorstwach;
 • wsparcie usług innowacyjnych oferowanych przez Instytucje Otoczenia Biznesu działające w regionie, np. w postaci doradztwa lub dostępu do laboratoriów dla firm.

WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRM

 • wsparcie na wprowadzenie przez mikro, małe i średnie firmy nowego lub znacząco ulepszonego produktu (towaru lub usługi), procesu wraz z promocją innowacyjnych rozwiązań;
 • powiększenie oferty poręczeń i pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych oraz innych instytucji specjalizujących się w usługach finansowych;
 • uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield  (w tym kompleksowe uzbrojenie terenu) w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych;
 • rozwój infrastruktury istniejących inkubatorów przedsiębiorczości;
 • profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB;
 • promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP.

RYNEK PRACY

 • poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu m.in. poprzez dokształcanie ich kadr;
 • wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia,
 • wsparcie dla samozatrudnienia,
 • adaptacja przedsiębiorstw do zmian,
 • profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.

CYFROWE LUBUSKIE

 • zapewnienie dostępności usług publicznych drogą elektroniczną, np. umożliwienie załatwiania spraw urzędowych on-line;
 • utworzenie i udostępnianie treści cyfrowych stanowiących zasoby publiczne, również w wyniku digitalizacji istniejących zasobów;
 • wsparcie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności biznesowej, zmierzające do wytwarzania lub udoskonalenia e-usług lub produktów cyfrowych;
 • wparcie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych do usprawnienia prowadzonej działalności gospodarczej, w tym – do zarządzania przedsiębiorstwem.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

 • budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej zeźródeł odnawialnych;
 • głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach
 • modernizacja systemów oświetlenia ulic pod kątem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, w tym z wykorzystaniem OZE,
 • poprawa efektywności produkcji energii poprzez wykorzystanie źródeł kogeneracyjnych ;
 • budowa lub przebudowa infrastruktury ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe (np. zintegrowane węzły przesiadkowe, parkingi Park&Ride, wspólny bilet).

OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTYWANIE ZASOBÓW

 • zakup specjalistycznego sprzętu ochrony przed powodzią oraz sprzętu ratowniczego;
 • rozwój infrastruktury przeciwpowodziowej,
 • rozbudowa, modernizacja istniejących składowisk odpadów komunalnych,
 • budowa instalacji do odzysku i recyklingu odpadów,
 • budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz wody deszczowej, oczyszczalni ścieków i systemów zaopatrzenia w wodę;
 • unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest;
 • ochrona i zachowanie obiektów zabytkowych i zasobów kultury;
 • ochrona różnorodności biologicznej m.in. budowa oraz modernizacja infrastruktury związanej z ochroną, a także przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków;  tworzenia centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich oraz pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime; prowadzenie komplementarnych i uzupełniających do ogólnopolskich działań/kampanii informacyjno-edukacyjnych.

TRANSPORT

 • inwestycje w rozbudowę regionalnej infrastruktury drogowej, w tym budowa i modernizacja przepraw mostowych w ciągach komunikacyjnych
 • rewitalizacja linii kolejowych; zakup taboru; modernizacja kolejowej infrastruktury dworcowej.

REWITALIZACJA

 • kompleksowa rewitalizacja fizyczna zdegradowanych obszarów poprzemysłowych, powojskowych, wiejskich (w tym popegeerowskich) oraz miejskich, które będą miały na celu przywracanie i/lub nadawanie nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych tym obszarom.

EDUKACJA

 • poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej np. poprzez uruchamianie nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w tym również nowych ośrodków wychowania przedszkolnego i alternatywnych form opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym; rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty;
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego;
 • wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych;
 • upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych (wsparcie dla osób dorosłych);
 • doskonalenie jakości kształcenia zawodowego np. rozwój współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym ;
 • doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych.

INFRASTRUKTURA  SPOŁECZNA

 • inwestycje w infrastrukturę zdrowotną w powiązaniu ze zidentyfikowanymi na poziomie krajowym i regionalnym obszarami deficytów;
 • inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, związaną z opieką nad matką i dzieckiem;
 • inwestycje w infrastrukturę społeczną służącą aktywizacji społeczno – zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • inwestycje w infrastrukturę przedszkolną;
 • inwestycje w infrastrukturę edukacji ogólnej;
 • inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego.