zadzwoń: +48 32 32 18 462 lub +48 668 178 656
biuro@bizo.com.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020 (RPOWP)

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW  - uchwalony przez Urząd Marszałkowski, stan prawny na dzień 4.07.2017

O programie RPOWP

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) to program, którego celem jest podjęcie wyzwań rozwojowych stojących przed województwem pomorskim w sferze gospodarczej, edukacji, aktywności zawodowej i społecznej, wykorzystania specyficznych potencjałów poszczególnych obszarów, systemu transportowego, energii i środowiska.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wspiera wiele różnorodnych dziedzin i rodzajów przedsięwzięć, które zostały określone w samym tekście programu  oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych.

Program został podzielony na Osie Priorytetowe, których nazwy w skrótowy sposób odzwierciedlają główne obszary, na które będzie przeznaczone wsparcie:

Oś Priorytetowa 1. KOMERCJALIZACJA WIEDZY

Dzięki środkom unijnym zainwestujemy w:

• przedsiębiorstwa rozpoczynające i rozwijające działalność badawczo-rozwojową (B+R),

• zakup i wdrożenie przez przedsiębiorstwa wyników prac B+R,

• wsparcie nowych przedsiębiorstw znajdujących się w początkowej fazie rozwoju i działających w sektorach zaawansowanych technologicznie,

• wspólne projekty przedsiębiorstw i instytucji B+R, których celem jest wprowadzenie na rynek nowych,

innowacyjnych produktów i usług,

• zaawansowane usługi badawcze świadczone przez jednostki B+R na rzecz przedsiębiorstw zgodnie ze zgłaszanym przez te przedsiębiorstwa popytem,

• rozwój infrastruktury jednostek B+R w celu rozwijania ich współpracy z przedsiębiorstwami,

• rozwój kadry B+R, w tym wymianę wiedzy i doświadczeń między przedsiębiorstwami i jednostkami B+R, a także tworzenie wspólnych zespołów badawczo-rozwojowych.

Wsparcie skierowane będzie wyłącznie do przedsiębiorstw działających w obszarach inteligentnych specjalizacji.

Oś Priorytetowa 2. PRZEDSIĘBIORSTWA

Dzięki środkom unijnym zainwestujemy w:

• inwestycje prorozwojowe i służące poprawie efektywności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,

• rozwój systemu profesjonalnych usług doradczych (także drogą elektroniczną) świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu w odpowiedzi na popyt zgłaszany przez przedsiębiorców,

• przyciągnięcie kolejnych inwestorów, którzy stworzą trwałe miejsca pracy i możliwości kooperacji dla małych i średnich firm.

Zrealizujemy dwa bardzo ważne przedsięwzięcia strategiczne w zakresie rozwoju eksportu i inwestycji zagranicznych w regionie:

• Pomorski Broker Eksportowy – dotyczące stworzenia kompleksowego wsparcia dla pomorskich przedsiębiorstw w celu umożliwienia im wyjścia z ofertą na rynki zagraniczne,

• Invest In Pomerania – przedsięwzięcie, którego celem będzie dalszy rozwój systemu obsługi inwestorów w regionie poprzez uruchomienie dedykowanego regionalnego mechanizmu finansowego na rzecz m.in. przygotowania terenów inwestycyjnych.

Oś Priorytetowa 3. EDUKACJA

Oś Priorytetowa 4. KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

Dzięki środkom unijnym zainwestujemy w:

• rozwój edukacji przedszkolnej,

• kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli, w celu podnoszenia poziomu jakości edukacji i zwiększanie kompetencji kluczowych uczniów,

• podnoszenie jakości kształcenia zawodowego na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym poprzez dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnej gospodarki, rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów oraz wyposażenie szkół w niezbędną infrastrukturę.

Zrealizujemy cztery ważne dla rozwoju Pomorza przedsięwzięcia strategiczne w zakresie rozwoju edukacji:

• Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy – którego celem jest rozwój i podniesienie jakości, w szczególności przez współpracę z pracodawcami, szkolnictwa zawodowego, odpowiadającego rzeczywistym potrzebom regionalnego i lokalnych rynków pracy,

• Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie standardów wsparcia pracy szkoły – którego celem jest podniesienie jakości pracy szkół poprzez kompleksowe wspomaganie rozwoju szkoły, przede wszystkim przez ścisłe zespolenie systemu wsparcia nauczycieli ze zdiagnozowanymi potrzebami ucznia i szkoły,

• Wypracowanie standardów edukacji uczniów z niepełnosprawnościami oraz uczniów z zaburzeniami rozwoju – którego celem jest efektywne włączenie uczniów z niepełnosprawnościami oraz uczniów z zaburzeniami rozwoju do powszechnej edukacji poprzez przygotowanie ścieżek edukacyjnych dostosowanych do potrzeb i możliwości tych uczniów,

• Włączenie wypracowanego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” systemu wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych do regionalnej polityki edukacyjnej – którego celem jest zapewnienie wszystkim uczniom szczególnie uzdolnionym odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy pomocy.

Oś Priorytetowa 5. ZATRUDNIENIE

Dzięki środkom unijnym zainwestujemy w:

• aktywizację zawodową osób bezrobotnych (m.in. przez szkolenia, kursy, staże, praktyki, staże,

wsparcie psychologiczno-doradcze),

• zachęty do powrotu na rynek pracy poprzez promowanie poszukiwania pracy poza miejscem zamieszkania oraz rozwój miejsc opieki nad dziećmi,

• rozwój skutecznego i efektywnego poradnictwa zawodowego,

• wsparcie finansowe na podejmowanie działalności gospodarczej,

• programy zdrowotne dla osób zagrożonych utratą pracy z przyczyn pogarszającego się stanu zdrowia,

• podnoszenie kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez przedsiębiorców.

Oś Priorytetowa 6. INTEGRACJA

Oś Priorytetowa 8. KONWERSJA

Dzięki środkom unijnym zainwestujemy w:

• rewitalizacje zdegradowanych obszarów miejskich, w szczególności walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym,

• rozwój usług społecznych skierowanych m.in. do dzieci, młodzieży, seniorów, ale także całych rodzin dotkniętych bądź zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznych,

• rozwój inicjatyw w zakresie ekonomii społecznej,

• ochronę zabytków, w tym udostępnianie dziedzictwa kulturowego regionu z wykorzystaniem

nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,

• zagospodarowanie tras turystycznych o charakterze regionalnym i ponadregionalnym.

Oś Priorytetowa 7. ZDROWIE

Dzięki środkom unijnym zainwestujemy w:

• rozwój bazy szpitalnej oraz poradni specjalistycznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych

(m.in. nowotworowych, układu sercowo-naczyniowego, diabetologicznych, psychicznych oraz wieku starczego),

• wdrożenie systemów e-zdrowia (usługi telemedyczne, np. telerehabilitacja, teleopieka, telekonsultacje i telediagnostyka).

Zrealizujemy ważne dla zwiększenia jakości obsługi pomorskich pacjentów przedsięwzięcie strategiczne:

• Pomorskie e-Zdrowie – dotyczące informatyzacji podmiotów leczniczych. W ramach projektu zrealizowany zostanie m.in. portal internetowy dla mieszkańców, informujący o pełnej ofercie pomorskich szpitali i przychodni, a także e-usługi np. e-rejestracja).

Oś Priorytetowa 9. MOBILNOŚĆ

Dzięki środkom unijnym zainwestujemy w:

• rozwój infrastruktury transportu miejskiego – tramwajowego, trolejbusowego, autobusowego i rowerowego

(zakup i modernizacja taboru, poprawa funkcjonowania, konkurencyjności i bezpieczeństwa),

• rozwój dróg i linii kolejowych poprawiających spójność terytorialną i dostępność regionu.

Zrealizujemy przedsięwzięcia ważne dla rozwoju transportu kolejowego i dróg w województwie pomorskim:

• Pakiet przedsięwzięć dotyczących rewitalizacji linii kolejowych ważnych dla spójności województwa (linie nr 207 Grudziądz – Malbork, nr 211 Lipusz – Kościerzyna, nr 212 Lipusz – Bytów, nr 229 Lębork – Łeba, nr 405 Szczecinek – Ustka),

• Pakiet działań związanych z dostępem do autostrady A1 (przebudowa DW nr 222, 222+229, 224, 521, przebudowa DW nr 231 wraz z obwodnicą Skórcza),

• Pakiet działań wzmacniających korytarz transportowy południowy (przebudowa DW nr 188, 212, 235, 515),

• Pakiet działań wzmacniających korytarz transportowy północny (przebudowa DW nr 203, 209, 211, 212, 214, 216, 221, 226, 501, 502, budowa Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu DW nr 214, budowa obwodnicy Kartuz w ciągu DW nr 211).

Oś Priorytetowa 10. ENERGIA

Dzięki środkom unijnym zainwestujemy w:

• podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz mieszkalnych,

• produkcję energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii,

• przebudowę lub rozbudowę dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych,

• budowę bądź modernizację źródeł ciepła i systemów zaopatrzenia w ciepło w miastach,

• rozbudowa systemu monitoringu powietrza,

• modernizację oświetlenia zewnętrznego.

Oś Priorytetowa 11. ŚRODOWISKO

Dzięki środkom unijnym zainwestujemy w:

• przeciwdziałanie i minimalizację skutków ekstremalnych zjawisk klimatycznych,

• systemy wczesnego reagowania w przypadku wystąpienia zjawisk katastrofalnych,

• przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem odpadów,

• projekty z zakresu gospodarki ściekowej oraz zaopatrzenia w wodę,

• ochronę przyrody, przede wszystkim na obszarach chronionych.

Zrealizujemy przedsięwzięcie strategiczne dotyczące zaopatrzenia w wodę:

• Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim – którego celem jest zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej na obszarze Żuław oraz Mierzei Wiślanej.