zadzwoń: +48 32 32 18 462 lub +48 668 178 656
biuro@bizo.com.pl

Zachodniopomorskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPOWZP)

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW  - uchwalony przez Urząd Marszałkowski, stan prawny na dzień 4.07.2017

O programie RPOZP

Program Regionalny to jedna z metod realizacji Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020. Wsparcie pochodzące z Pogramu koncentruje się na trzech podstawowych obszarach: gospodarka, infrastruktura i społeczeństwo.

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków Programu Regionalnego.

1. Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie

W tym obszarze środki zostaną przeznaczone na rozwój konkurencyjnych i nowoczesnych przedsiębiorstw w regionie oraz na inwestycje w mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Kolejny strumień środków skierowany zostanie w dalsze uzbrajanie terenów w strefach inwestycyjnych, na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw. Będą to zarówno tereny ściśle przemysłowe jak i usługowe. Takie podejście przyciągnie nowych inwestorów i poprawi warunki prowadzenia działalności istniejącym firmom.

Zwiększone zostaną nakłady na łatwo dostępne instrumenty finansowe, takie jak pożyczki czy poręczenia dla lokalnych przedsiębiorców. Pozwoli to przedsiębiorcom zaplanować inwestycje w firmach.

Zbudowane zostanie silne otoczenie biznesu, instytucje otoczenia biznesu będą świadczyły wysokiej jakości usługi dla firm. Profesjonalne IOB, będą nie tylko pomagały firmom, ale same zaczną funkcjonować w rynkowy sposób.

W nowym okresie programowania jeszcze więcej środków zostanie przeznaczonych na nowatorskie rozwiązania. Współpraca nauki z gospodarką jest podstawowym motorem rozwoju regionu. Środki przeznaczone na projekty badawcze mają służyć realnym wdrożeniom, zaspokajać rzeczywiste potrzeby rynku. Będzie to możliwe dzięki zwiększonej aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. Największa pula funduszy zostanie przeznaczona na inteligentne i regionalne specjalizacje.

Będzie można uzyskać dofinansowanie na rozwój/budowę przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia, sprzęt produkcyjny oraz wdrażanie gotowych rozwiązań technologicznych, m.in. w celu wprowadzania na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Przykładowe typy projektów

 • Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach
 • Tworzenie i rozwój wspólnej infrastruktury B+R dla przedsiębiorstw
 • Projekty przedsiębiorstw polegające na prowadzeniu badań naukowych, badań przemysłowych lub prac rozwojowych wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej.
 • Nabycie lub wytworzenie infrastruktury B+R w jednostkach naukowych
 • Inwestycje w przedsiębiorstwach
 • Upowszechnianie rozwiązań TIK w przedsiębiorstwach
 • Tworzenie, rozbudowa i wzmacnianie infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego
 • Bony na wyspecjalizowane usługi IOB
 • Wzrost kooperacji zarówno pomiędzy przedsiębiorstwami krajowymi, jak i z udziałem partnerów zagranicznych
 • Wzmocnienie procesu wsparcia firm w początkowej fazie
 • Budowa gotowości IOB do świadczenia zaawansowanych i wyspecjalizowanych usług odzwierciedlających potrzeby przedsiębiorstw

2. Gospodarka niskoemisyjna

Kluczowym założeniem planowanego wparcia jest obniżenie emisji dwutlenku węgla (CO2). Gospodarka niskoemisyjna zapewnia korzyści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe płynące z działań zmniejszających emisję. Środki zostaną przeznaczone na budowę obiektów i systemu zintegrowanego transportu publicznego. W tym zakresie mogą być realizowane m. in. inwestycje związane z budową/rozbudową centrów przesiadkowych, budową i modernizacją dróg dla rowerów, wprowadzaniem inteligentnych systemów transportu, budową obiektów „parkuj i jedź” (park&ride) oraz „bike&ride”. Przewiduje się dofinansowywanie zakupu oraz modernizacji taboru transportu miejskiego. Wszystkie te działania mają na celu ograniczenie ruchu drogowego w centrach miast, co spowoduje zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych przez transport indywidualny.

Kolejna pula środków zostanie przeznaczona na projekty z zakresu modernizacji energetycznej budynków mieszkaniowych i publicznych. Będzie można uzyskać dofinansowanie na ocieplenie budynków, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne, przebudowę systemów grzewczych, modernizację systemów wentylacji i klimatyzacji, instalację odnawialnych źródeł energii w modernizowanych energetycznie budynkach.

Zwiększenie produkcji energii z OZE będzie możliwe dzięki zastępowaniu konwencjonalnych źródeł, źródłami odnawialnymi przede wszystkim z: biomasy, biogazu i energii słonecznej oraz budowie jednostek wytwarzających energię odnawialną i zwiększeniu potencjału sieci energetycznej do dystrybucji energii z powstających źródeł odnawialnych.

Duże oszczędności i pozytywny efekt ekologiczny daje zastosowanie kogeneracji zamiast odrębnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

Przykładowe typy projektów

 • Budowa, przebudowa obiektów/systemu infrastruktury zintegrowanego systemu transportu publicznego w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrach miast
 • Projekty zwiększające świadomość ekologiczną
 • Zakup lub modernizacja taboru transportu miejskiego
 • Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej
 • Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych
 • Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi przede wszystkim z biomasy, biogazu i energii słonecznej
 • Budowa, rozbudowa, modernizacja jednostek wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim w oparciu o biomasę, biogaz i energię słoneczną, w tym z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych
 • Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii
 • Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji wraz z budową przyłączeń do sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej (jeśli budowa tej sieci jest niezbędna dla projektu kogeneracyjnego)
 • Przebudowa jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której zostaną one zastąpione jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji

3. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom

Wspierane będą inwestycje w zakresie ochrony środowiska oraz inwestycje ukierunkowane na ograniczenie skutków ekstremalnych zdarzeń pogodowych na środowisko. Dwutorowe podejście wynika z przekonania, że największe sukcesy w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska można osiągnąć poprzez zintegrowane podejście do zarządzania tym środowiskiem. Podejmowane działania mają na celu ograniczenie obszarów problemowych związanych z oddziaływaniem i skutkami zmian klimatu, poprawę ochrony przeciwpowodziowej przez efektywne zarządzanie ryzykiem powodziowym oraz zwiększenie możliwości retencji wody.

Inwestycje w gospodarkę wodno-kanalizacyjną będą służyć poprawie jakości wód powierzchniowych i zapobieganiu odprowadzania zanieczyszczeń do wody i gruntów. Dofinansowane zostaną sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków.

Pula środków zostanie przeznaczona na projekty ograniczające ilość odpadów deponowanych na składowiskach. Wspierany będzie rozwój systemu gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi.

Przykładowe typy projektów

 • Budowa lub modernizacja urządzeń wodnych małej retencji,
 • Rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń,
 • Wsparcie systemu i służb ratownictwa w sytuacji wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii,
 • Realizacja kompleksowych inwestycji na obszarach średniego ryzyka powodziowego,
 • Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami,
 • Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych,
 • Budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków,
 • Budowa i modernizacja linii wodociągowych,
 • Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków,
 • Inteligentne systemy zarządzania sieciami wodociągowymi,
 • Kompleksowe inwestycje w zakresie rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi realizowane w regionach gospodarki odpadami komunalnymi, w których nie przewidziano komponentu dotyczącego termicznego przekształcenia odpadów, zapewniające zintegrowane podejście zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami na poziomie wynikającym ze zobowiązań akcesyjnych,
 • Poprawa gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (w tym unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest) oraz innymi niż komunalne

4. Naturalne otoczenie człowieka

Województwo Zachodniopomorskie charakteryzuje się jednymi z największych w kraju potencjałów w zakresie bioróżnorodności, jak również dziedzictwa przyrodniczego oraz kulturowego. W tym obszarze środki skierowane zostaną na wsparcie naturalnego środowiska człowieka oraz rozwój lokalnych potencjałów (endogenicznych), przyczyni się to do z jednej strony ochrony zasobów naturalnych a z drugiej strony wpłynie na rozwój gospodarki turystycznej w regionie.

Można będzie uzyskać dofinansowanie na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach, historycznych zespołach budowlanych, a także na rozbudowę i modernizację infrastruktury przemysłów kultury o znaczeniu ponadregionalnym. Zamierza się inwestować w infrastrukturę służącą ochronie różnorodności biologicznej, w edukację ekologiczną oraz promowanie wiedzy na temat różnorodności biologicznej. Przeprowadzona zostanie inwentaryzacja przyrodnicza gmin, dzięki czemu uzyska się pogłębioną wiedzę o zasobach przyrodniczych województwa. Przyczyni się to także do racjonalnego planowania przez inwestorów zamierzonych inwestycji.

Przykładowe typy projektów

 • Prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach, historycznych zespołach budowlanych, prowadzące do dostosowania tych obiektów na cele użytkowe, wraz z promocją tych obiektów,
 • Rozbudowa i modernizacja infrastruktury przemysłów kultury o znaczeniu ponadregionalnym,
 • Projekty w zakresie tworzenia centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime np. banki genowe, parki miejskie, ogrody botaniczne, ekoparki,
 • Zapewnienie ciągłości istnienia chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów wraz z ich siedliskami,
 • Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację,
 • Zachowanie walorów krajobrazowych,
 • Budowa, rozbudowa ośrodków rehabilitacji dla dziko żyjących zwierząt,
 • Sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej gmin (w porozumieniu z GDOŚ)
 • Wsparcie projektów z zakresu infrastruktury turystyki aktywnej i uzdrowiskowej, bazującej na endogenicznych potencjałach obszaru, mającej charakter prozatrudnieniowy

5. Zrównoważony transport

Podstawowym celem wsparcia jest dynamiczny rozwój systemu transportowego zapewniającego większą dostępność regionu. Oznacza to lepsze warunki dla rozwoju gospodarczego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej województwa oraz poprawę jakości życia mieszkańców. Przekazane środki zapewnią szybszą i bezpieczniejszą podróż. Planowane są inwestycje w drogi regionalne i lokalne. Bardzo duże nakłady na transport kolejowy mają zachęcić mieszkańców regionu do korzystania z innych niż indywidualny środków transportu. Sprawniejszy transport kolejowy to przede wszystkim rewitalizacja regionalnych linii kolejowych i zakup nowoczesnego taboru kolejowego. Poza tym wspierane będą inwestycje w transport wodny. Poprawiona zostanie infrastruktura szlaków żeglownych, zwiększając bezpieczeństwo i atrakcyjność tego sektora transportu.

Przykładowe typy projektów

 • Budowa i przebudowa dróg regionalnych (wojewódzkich),
 • Budowa i przebudowa, dróg lokalnych (gminnych i powiatowych),
 • Budowa, przebudowa i rehabilitacja regionalnych linii kolejowych oraz infrastruktury dworcowej,
 • Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych,
 • Budowa, rozbudowa lub modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury szlaków żeglownych, utrzymanie dróg wodnych prowadzących do portów, monitoring dróg wodnych, w tym związany z systemami zarządzania ruchem

6. Rynek pracy

Przedsięwzięcia przewidziane do wsparcia mają na celu efektywniejsze wykorzystanie kapitału ludzkiego na rynku pracy przede wszystkim poprzez wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników, oraz dostosowywania się do zmieniającego się rynku pracy.

Przedsiębiorstwom udostępnione zostaną środki na rozwój, z założeniem, że mają one umożliwić finansowanie usług szkoleniowych, doradczych, diagnostycznych, wdrożeniowych m.in. z zakresu zarządzania strategicznego i nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem.

Firmom, które znalazły się w trudnej sytuacji zostanie udzielone wsparcie doradcze w zakresie opracowania i/lub wdrożenia planu restrukturyzacji przedsiębiorstwa, planu zwolnień monitorowanych lub programu typu outplacement, przeprowadzenia procesu zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa.

Wzrost gospodarczy możliwy jest dzięki zwiększeniu zatrudnienia, a do tego potrzebna jest większa liczba przedsiębiorców. Dlatego przewidziane są środki na tworzenie nowych przedsiębiorstw oraz rozwój nowopowstałych podmiotów.

Wspierane będą również działania dotyczące zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 oraz uruchamiania mechanizmów umożliwiających godzenie życia zawodowego i prywatnego. Dzięki tej interwencji mają się zwiększyć szanse na zatrudnienie osób, które pełnią funkcje opiekuńcze. Ponadto przewidziano środki na kompleksowe wsparcie dla osób biernych zawodowo z powodu wieku i stanu zdrowia. Przewidziano uruchomienie takich instrumentów rynku pracy jak np. dotacje, pożyczki, staże, szkolenia.

W województwie zachodniopomorskim stwierdzono jeden z najwyższych w kraju poziom bezrobocia oraz najniższy w kraju poziom zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata, Wśród osób bezrobotnych dominują kobiety, osoby wchodzące na rynek pracy, osoby po 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby nisko wykwalifikowane dlatego wiele działań będzie skierowanych wyłącznie dla tych grup.

Niski wskaźnik zatrudnienia oraz niedostateczna mobilność zawodowa są głównymi barierami w rozwoju województwa. Kompleksowe wsparcie aktywizacyjne będzie służyło niwelowaniu barier utrudniających podjęcie zatrudnienia.

Przykładowe typy projektów

 • Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy,
 • Wsparcie adresowane do przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmian gospodarczych oraz ich pracowników, mające na celu dostosowanie do tych zmian,
 • Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement,
 • Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe,
 • Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • Realizacja ukierunkowanych schematów mobilności EURES zdiagnozowanych na podstawie analiz społeczno-gospodarczych regionu (typ operacji o charakterze warunkowym),
 • Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne,
 • Programy zapewniania i zwiększania dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, obejmujące:
  - tworzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobki i kluby dziecięce),
  - wsparcie istniejących instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w instytucji (żłobki i kluby dziecięce),
  - tworzenie odpowiednich, warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 (opiekun dzienny),
  - finansowanie pozainstytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat trzech (niania)

7. Włączenie społeczne

Brak możliwości pełnego uczestnictwa w życiu społecznym rodzi wiele negatywnych skutków, które ograniczają możliwość rozwoju. Celem interwencji jest zmiana tych realiów. Wspierane będą działania powodujące wzrost szans na zatrudnienie dla osób dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Osiągnięcie tego założenia będzie możliwe m.in. poprzez realizację komplementarnych programów na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym wykorzystujących instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. Istotne znaczenie mają również usługi reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej. Przewidziane są środki na działalność podmiotów integracji społecznej, a także podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza. Środki zostaną przeznaczone na rozwój instytucji wspierających ekonomię społeczną, zwiększanie liczby przedsiębiorstw społecznych i tworzenie w nich nowych miejsc pracy. Udzielone wsparcie ma spowodować, by usługi społeczne były bardziej dostępne, zindywidualizowane i wyższej jakości.

Przykładowe typy projektów

 • Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej,
 • Usługi reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej, w szczególności w KIS, CIS, ZAZ,
 • Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej,
 • Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie tworzenia przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych),
 • Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji i partnerstw ekonomii społecznej w województwie,
 • Świadczenie wysokiej jakości zindywidualizowanych usług społecznych (pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej) w celu zwiększenia ich dostępności,
 • Tworzenie nowych i rozwój istniejących zdeinstytucjonalizowanych form usług środowiskowych, usług opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,
 • Wsparcie dla świadczenia i rozwoju usług w mieszkaniach chronionych, wspomaganych, treningowych,
 • Świadczenie wysokiej jakości usług zdrowotnych dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością

8. Edukacja

Wysoki poziom kształcenia oraz możliwość podnoszenia kompetencji i zdobywania kwalifikacji przez całe życie są niezbędne z punktu widzenia potrzeb i wymagań rynku pracy. Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji mają przyczynić się do zwiększenia dostępności edukacji przedszkolnej, podniesienia jakości edukacji na każdym poziomie nauczania (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna) oraz większego jej powiązania z rynkiem pracy.

W związku z tym, że województwo charakteryzuje bardzo niski poziom powszechności edukacji przedszkolnej wspierane będzie tworzenie miejsc przedszkolnych oraz modernizacja, adaptacja, zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do pracy z większym gronem dzieci.

Kolejna pula środków zostanie przeznaczona na podnoszenie kompetencji uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z zakresu ICT, nauk matematyczno-przyrodniczych i języków obcych. W ramach realizacji hasła „indywidualne podejście do ucznia” dostępne będą środki na zakup sprzętu specjalistycznego, pomocy dydaktycznych, organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz na realizowanie programów stypendialnych.

Szkoły zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt, materiały i pomoce dydaktyczne zwłaszcza w mobilny sprzęt komputerowy.

W ramach podejmowanych działań planowana jest większa współpraca szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami i szkołami wyższymi m.in. poprzez: wspólne opracowywanie programów nauczania dla zawodu, definiowanie kierunków, w których powinno być prowadzone kształcenie zawodowe, organizowanie praktyk dla uczniów. Aby zwiększyć efektywność tych działań przewidziano środki na wyposażenie szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe, mającymi na celu tworzenie w tych jednostkach warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy. Oprócz tego dofinansowywane będą staże i praktyki dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach.

Przykładowe typy projektów

 • Upowszechnienie edukacji przedszkolnej,
 • Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym,
 • Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego,
 • Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych

9. Infrastruktura publiczna

Usługi publiczne mają służyć mieszkańcom, powinny być zatem łatwo dostępne oraz świadczone na wysokim poziomie. Wysoka dostępność usług publicznych jest istotnym czynnikiem rozwoju, sprzyja poprawie poziomu życia mieszkańców oraz ogranicza zjawisko wykluczenia.

Przewiduje się środki na przebudowę, modernizację obiektów ochrony zdrowia, infrastruktury społecznej, w tym mieszkalnictwo chronione, infrastrukturę społeczną wspierającą osoby bezdomne, zakłady aktywności zawodowej.

Wspierane będą działania z zakresu rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (LPR).

Region charakteryzuje duża dysproporcja w dostępie do infrastruktury edukacyjnej na wszystkich szczeblach kształcenia dlatego planowane są przedsięwzięcia zwiększające dostępność do oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach powszechnej edukacji, również dostosowujące istniejącą infrastrukturę do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zostanie utworzona sieć ośrodków popularyzujących naukę i innowacje tzw. centra nauki umożliwiające wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania, a zwłaszcza urządzeń i środków wykorzystujących techniki multimedialne.

Osobna pula środków zapewni mieszkańcom regionu szerszy i lepszy dostęp do e-usług. Dzięki temu nastąpi zwiększenie liczby osób korzystających z internetu w kontaktach z administracją publiczną, usprawnienie oraz obniżenie kosztów funkcjonowania usług publicznych.

Przykładowe typy projektów

 • Przebudowa, modernizacja a w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, budowa, obiektów ochrony zdrowia,
 • Odbudowa, przebudowa, a w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach budowa, modernizacja, i wyposażenie obiektów infrastruktury społecznej, w tym mieszkalnictwo chronione, infrastruktura społeczna wspierająca osoby bezdomne, zakłady aktywności zawodowej,
 • Kompleksowa realizacja działań na podstawie planów rewitalizacji obszarów zdegradowanych jako zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru,
 • Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną,
 • Budowa, rozbudowa, adaptacja infrastruktury instytucji popularyzujących naukę i innowacje,
 • Inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa zawodowego (w tym wyższego) służące dostosowaniu jej do potrzeb rynku pracy i regionalnych inteligentnych specjalizacji,
 • Wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych szczebla regionalnego/lokalnego oraz zwiększenie do nich dostępu dla obywateli, w tym m.in. projektów z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-kultury, systemów informacji przestrzennej,
 • Wsparcie digitalizacji zasobów kulturowych, naukowych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów,
 • Rozwój infrastruktury informatycznej, w tym aplikacji i systemów bazodanowych, służących poprawie efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów itp.) oraz instytucji publicznych z klientami