zadzwoń: +48 32 32 18 462 lub +48 668 178 656
biuro@bizo.com.pl

Szczegółowe informacje o dofinansowaniu unijnym 2014-2020

Dla przedsiębiorców szukających dodatkowych środków na prowadzenie działalności gospodarczej świetnym rozwiązaniem jest dofinansowanie unijne dla firm. Mały czy większy biznes – zawsze znajdzie się jakiś cel, na który przydałoby się pozyskać fundusze. Rozwój badawczo-naukowy, specjalistyczne szkolenia dla pracowników w celu podniesienia ich kwalifikacji, budowa elektrowni wiatrowych, wprowadzenie nowej technologii… – zagadnień, które można dofinansować z Unii Europejskiej, z pewnością nie brakuje. Dlatego warto dowiedzieć się, jakie są możliwości pozyskania środków dla firm w kolejnym unijnym rozdaniu na lata 2014-2020. To nowa perspektywa finansowa, która zastąpiła tą, jaka obowiązywała w latach 2007-2013. Doskonała okazja, aby postarać się o dofinansowanie unijne dla małych firm czy większego biznesu.

Konkretne dziedziny w istotnym kontekście rozwoju kraju

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 zakłada, że projekty, które będą podlegać wsparciu, muszą odpowiadać dziedzinom najbardziej istotnym w kontekście rozwoju kraju. Dlatego dofinansowania UE przewidziane są na takie przedsięwzięcia jak np. badania naukowe i ich komercjalizacja, aktywizacja zawodowa i rozwój kapitału społecznego czy innowacyjne pomysły realizowane we współpracy z przedsiębiorstwami. Równie istotne zagadnienia, na które można starać się o dofinansowania z Unii, to kluczowe połączenia drogowe, czyli budowa autostrad, dróg ekspresowych oraz rozwój transportu przyjaznego środowisku (kolej, komunikacja publiczna), cyfryzacja kraju w postaci m.in. szerokopasmowego dostępu do internetu oraz inwestowanie w zielona energię, czyli odnawialne źródła energii.

Innowacje – Program Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, będący następcą Innowacyjnej Gospodarki, poświęcony jest rozwojowi innowacyjności polskiej gospodarki. Jego celem jest pobudzenie badań i rozwoju oraz przełożenie ich efektów na gospodarkę. To okazja, aby pozyskać dofinansowanieunijne dla mikro, małych firm lub przedsiębiorstw średniej wielkości. Zdobyć środki będzie można np. na: wsparcie prowadzonych badań naukowych, rozwój nowych, innowacyjnych technologii, zwiększenie potencjału badawczego czy podejmowanie działań, które mają na celu podwyższenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Program Inteligentny Rozwój pozwoli też dużym firmom realizować innowacyjne projekty. Polegać to ma współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, a celem jest komercjalizacja wyników prac badawczych oraz zwiększenie nakładów na badania i rozwój w przedsiębiorstwach. Szacowana pula środków, która przeznaczona jest na realizację projektów w tym obszarze, wynosi ponad 8,6 mld euro. Warto więc sięgnąć po dofinansowanie unijne, aby aktywnie wspierać wprowadzanie nowych technologii czy rozwiązań w prowadzonej przez siebie firmie. Tym samym też zwiększa się innowacyjność własnego regionu czy kraju zgodnie z hasłem przewodnim Programu: „wsparcie projektów od pomysłu do rynku”.

Inwestycja w zieloną energię – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Infrastruktura i Środowisko to kontynuacja programu o tej samej nazwie z lat 2007-2013. Dedykowany jest dużym firmom, które będą miały możliwość skorzystania ze wsparcia przeznaczonego na inwestycje dotyczące przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, zwiększenie efektywności energetycznej np. budynków mieszkalnych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii m.in. poprzez budowanie lub rozbudowę elektrowni wiatrowych, wdrażanie inteligentnych systemów produkcyjnych. Na te i inne cele przeznaczona jest pula blisko 27,5 mld euro.

Inwestowanie w rozwój pracowników – Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój

Program Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) zastępuje na lata 2012-2020 dotychczas obowiązujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki. W ramach tego Programu możliwa jest realizacja projektów obejmujących specjalistyczne szkolenia dla pracowników. Dofinansowania unijne dla firm w zakresie Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój wynieść mają łącznie ok. 4,7 mld euro, z czego większa część będzie przeznaczona właśnie na wzrost kompetencji i umiejętności kadr. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, nabywanie przez nich nowych umiejętności może przełożyć się skutecznie na rozwój i sukces firmy. Specjalistyczne szkolenia mogą przyczynić się do podniesienia jakości pracy, zwiększenia wydajności czy efektywności osób zatrudnianych w różnej wielkości przedsiębiorstwach.

Regionalne Programy Operacyjne – rozwiązywanie lokalnych problemów

Poza wyżej wspomnianymi programami dofinansowania z Unii będą możliwe również w zakresie Regionalnych Programów Operacyjnych. W tym przypadku każde województwo ma określoną pulę pieniędzy do zagospodarowania na zmniejszenie lub ograniczenie najbardziej istotnych problemów, które związane są z funkcjonowaniem danego regionu. To już więc kwestia indywidualnego rozdysponowania środków unijnych. Wyznaczono tylko ogólne obszary, które otrzymają wsparcie w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach właśnie RPO. Są to:

  • szkolnictwo wyższe – ok. 1,2 mld euro,

  • modernizacja oraz budowa nowych dróg – ok.15 mld euro,

  • przedsiębiorczość – ok. 20 mld euro,

  • ogólny dostęp do szerokopasmowego internetu – ok. 1 mld euro,

  • bezpieczeństwo energetyczne – ok. 1 mld euro,

  • kolej – ok. 10 mld euro,

  • cyfryzacja administracji, usługi publiczne dostępne przez internet – ok. 1 mld euro,

  • transport publiczny – ok. 4,4 mld euro,

  • aktywizacja zawodowa i poprawa sytuacji na rynku pracy młodych ludzi – ok.1,8 mld euro.

W ramach dofinansowania z RPO udział bierze tylko 16 województw. Mazowieckie jest jedynym regionem, który nie zalicza się do regionów słabo rozwiniętych ze względu na to, że wielkość PKB na mieszkańca jest wyższa niż 75 proc. średniej unijnej. Najwięcej środków unijnych przewidziano natomiast dla województwa śląskiego – 3,4 mld euro.

Beneficjentami tych projektów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne, które posiadają osobowość prawną. Z dofinansowania UE skorzystać mogą również służby publiczne inne niż administracja, czyli dla przykładu instytucje kultury i sportu, instytucje pomocy społecznej, a także publiczne i niepubliczne (posiadające jednak umowę z NFZ) instytucje ochrony zdrowia, zakłady opieki zdrowotnej, uzdrowiska, jak również instytucje wspierające biznes – m.in. finansowe.

Zwiększ swoją konkurencyjność na rynku

Biorąc pod uwagę, że zasadniczym czynnikiem decydującym o zakwalifikowaniu danego projektu do dofinansowania będzie jego wpływ na jak najlepsze wykorzystanie potencjału regionów, to nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020 jest w głównej mierze adresowana do lokalnych przedsiębiorców. To świetna okazja na unijne dofinansowania dla firm mikro, małych, średnich i dużych. Ich wielkość bowiem będzie kluczową kwestią w zakresie tego, jakie zadanie ma zostać współfinansowane. Promowane będą również i te inicjatywy, których efektem jest wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na rynek oraz możliwość długofalowego korzystania z nich. Opłaca się więc rozważyć tę okazję pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania UE na prowadzenie własnego biznesu i zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku. Warto śledzić nie tylko informacje w lokalnych mediach na temat tego, na jakie konkretnie zadania można uzyskać dodatkowe środki finansowe z Regionalnych Programów Operacyjnych, ale również pozostałe ogłoszenia w kwestii naboru wniosków.