zadzwoń: +48 32 32 18 462 lub +48 668 178 656
biuro@bizo.com.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 (RPOWiM)

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW - uchwalony przez Urząd Marszałkowski, stan prawny na dzień 4.07.2017

O programie PROWiM

Program składa się z dwunastu osi priorytetowych. Za sprawą Regionalnego Programu Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014-2020 gospodarka regionu ma być bardziej konkurencyjna. Dlatego najwięcej pieniędzy będzie przeznaczonych na wsparcie przedsiębiorczości, projekty innowacyjne, łączące sferę biznesu oraz nauki. Prawie połowa pieniędzy z programu skierowana będzie do przedsiębiorstw, w szczególności tych małych i średnich. Do podziału z Regionalnego Programu Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014-2020 jest ponad 1 miliard 700 milionów euro.

Dofinansowanie można dostać m.in. na:

 • tworzenie nowoczesnej infrastruktury badawczej;
 • wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw;
 • budowę i przebudowę ważnych dla województwa połączeń drogowych i kolejowych;
 • ​projekty sprzyjające ochronie środowiska, mające na celu np. ograniczenie ilości odpadów czy zwiększenie ilości energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
 • podniesienie efektywności energetycznej w budownictwie i transporcie miejskim;
 • rozwój e-usług przez podmioty świadczące usługi publiczne;
 • ochronę i przywrócenie różnorodności biologicznej;
 • ochronę obiektów dziedzictwa kulturowego i zabytków;
 • wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych na cele turystyczno-rekreacyjne;
 • tworzenie i rozwój podmiotów zapewniających opiekę nad dziećmi;
 • kursy, szkolenia czy studia podyplomowe, dające szansę na podniesienie kwalifikacji zawodowych i, co za tym idzie, awans lub znalezienie pracy;
 • poprawę dostępu do usług zdrowotnych i socjalnych;
 • aktywizację społeczną i zawodową osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.