zadzwoń: +48 32 32 18 462 lub +48 668 178 656
biuro@bizo.com.pl

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Celem głównym programu POIR jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki poprzez zwiększenie nakładów na badania i rozwój ponoszonych przez przedsiębiorców.

W ramach POIR  wsparte zostanę projekty:

 • badawczo-rozwojowe realizowane przez przedsiębiorców lub w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych,
 • prowadzące do zwiększenia potencjału kadrowego sektora B+R
 • projekty o charakterze innowacyjnym,
 • realizowane we współpracy z instytucjami otoczenia biznesu, np. parki naukowo-technologiczne, centra transferu technologii, jednostki naukowe, prowadzące prace B+R na zlecenie przedsiębiorstw,
 • związane z podniesieniem pozycji polskiej nauki na arenie międzynarodowej
 • mające związek z rozszerzeniem działalności poza granicami kraju
 • ukierunkowane na współpracę w zakresie transferu technologii
 • dla przedsiębiorstw poszukujących źródeł finansowania wśród inwestorów branżowych lub na rynku kapitałowym,

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój realizowany jest przez 5 Osi Priorytetowych:

I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

 W ramach osi finansowane będą projekty

 • badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, w tym projekty obejmujące przygotowanie prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych.

II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

W ramach II osi programu współfinansowane są projekty:

 • obejmujące stworzenie lub rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach,
 • polegające na wsparciu proinnowacyjnych usług dla przedsiębiorstw, świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu, lub jednostki naukowe,
 • o charakterze systemowym i pilotażowym,

III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach  (wsparcie dla przedsiębiorstw sektora MŚP)

 W ramach osi pomoc przeznaczona będzie na:

 • projekty polegające na wdrożeniu innowacyjnych produktów, usług lub technologii,
 • wsparcie innowacyjnych start-upów,
 • usługi doradcze z zakresu internacjonalizacji firm,
 • programy promocji polskich marek produktowych.

IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

IV oś POIR służy podniesieniu jakości polskiej nauki, w jej ramach finansowanie obejmuje:

 • badania naukowe i prace rozwojowe prowadzone przez sektor nauki we współpracy z przedsiębiorcami,
 • publiczna infrastruktura badawczo-rozwojowa, ograniczona do projektów znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej.

W ram IV osi zaplanowano również instrumenty służące konsolidacji potencjału naukowego i zwiększania potencjału kadrowego sektora B+R.

V. Pomoc techniczna

 W V osi POIR wsparcie udzielane jest:

 • instytucjom zaangażowanym w zarządzanie i wdrażanie programu, w celu zapewnienia warunków techniczno-organizacyjnych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania instytucji.
 • na organizację dla beneficjentów  szkoleń i warsztatów oraz wydarzeń informacyjno-promocyjnych  upowszechniających wiedzę o POIR.