zadzwoń: +48 32 32 18 462 lub +48 668 178 656
biuro@bizo.com.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Ślwiętokrzyskiego 2014-2020 (RPOWŚ)

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW  - uchwalony przez Urząd Marszałkowski, stan prawny na dzień 4.07.2017

O programie RPOWŚ

RPO stanowi odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby regionalne, uwzględniając przy tym pożądane kierunki interwencji, określone w unijnych, krajowych
i regionalnych dokumentach strategicznych. Celem RPOWŚ 2014-2020 jest zdynamizowanie rozwoju gospodarki województwa, w oparciu o nowe rozwiązania technologiczne i wzrost poziomu kapitału społecznego.

Polityka rozwoju regionu realizowana w oparciu o RPO skoncentrowana została na umacnianiu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionalnej oraz budowaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw, obejmując obszary takie jak:

 • B+R,
 • przedsiębiorczość,
 • zasobooszczędną i niskoemisyjną gospodarkę,
 • inkluzję społeczną osób wykluczonych,
 • redukcję bezrobocia,
 • podniesienia jakości świadczonych usług społecznych i publicznych,
 • nowoczesną komunikację
 • rynek pracy,
 • włączenie społeczne,
 • rozwój edukacji.

W ramach wyodrębnionych osi priorytetowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 można uzyskać wsparcie na następujące typy przedsięwzięć:

 • publiczna infrastruktury B+R oraz rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego; projekty B+R od fazy badań, przez prace rozwojowe, aż po pierwszą produkcję,
 • wdrożenie wyników prac B+R w działalności firmy,
 • wsparcie IOB jako wspierających innowacje w sektorze przedsiębiorczości,
 • tereny inwestycyjne,
 • pomoc w przygotowaniu przez MŚP nowych modeli biznesowych opartych na TIK (e-handel / promocja gospodarczo-branżowa / obsługa inwestorów),
 • wsparcie MŚP na wczesnym etapie rozwoju(m.in. inkubatory przedsiębiorczości),
 • wsparcie IOB w zakresie wystandaryzowanych usług dla MŚP,
 • rozbudowaprzedsiębiorstwa, w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług (innowacje produktowe, procesowe, wdrożenie prototypu do produkcji.),
 • wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej z OZE,
 • instalacje do produkcji biokomponentów i biopaliw,
 • termomodernizacja energetyczna budynków – głęboka i kompleksowa
 • modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne,
 • budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej,
 • wymiana źródeł ciepła,
 • ścieżki rowerowe,
 • infrastruktura Park & Ride,
 • infrastruktura dworcowa i miejska (m.in. przebudowa skrzyżowań, buspasy),
 • ekologiczny tabor w transporcie publicznym,
 • przeciwdziałanie klęskom żywiołowym oraz usuwanie skutków katastrof (zbiorniki małej retencji, poldery zalewowe, specjalistyczny sprzęt i wyposażenie, OSP);
 • infrastruktura do selektywnej: zbiórki, przetwarzania odpadów, sortowanie, kompostowanie,
 • kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej,
 • poprawa dostępności zasobów kulturowych regionu – zachowanie i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa, produkty turystyczne, szlaki kulturowe, prace konserwacyjne,
 • utrzymanie obszarów i zasobów cennych przyrodniczo (lokalnych i regionalnych) parki kraj. i miejskie, rezerwaty, banki genowe, ścieżki edukacyjne),
 • budowa lub przebudowa dróg wojewódzkich stanowiących połączenie z siecią dróg krajowych, ekspresowych oraz autostrad,
 • modernizacja, rehabilitacji a także budowa nowych odcinków sieci kolejowej inwestycje z zakresu infrastruktury dworcowej o znaczeniu regionalnym,
 • adaptacja zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych,
 • rozwój e-usług (e-gmina, e-zdrowie dla obywateli),
 • rozwój zasobów danych przestrzennych oraz ich digitalizacja,
 • rozwój infrastruktury informatycznej (elektroniczny obieg dokumentów.),
 • wsparcie dla terenów, które tracą swój dotychczasowy charakter społeczno-gospodarczy – rozwój i gospodarcze wykorzystanie potencjału endogenicznego danego terytorium,
 • infrastruktura ochrony zdrowia i usług społecznych (podstawowa opieka, dzieci do lat 3, medycyna pracy, mieszkania socjalne),
 • infrastruktura dydaktyczna szkół, szkolnictwa zawodowego i wyższego,
 • infrastruktura przedszkolna,
 • opieka nad dziećmi do lat 3 – żłobki, kluby dziecięce, nianie,
 • profilaktyczne programy zdrowotne – krajowe i regionalne, programy zdrowotne przeciwdziałające przerwaniu aktywności zawodowej,
 • edukacja przedszkolna (nowe miejsca, zajęcia, poprawa dostęp., godzin otwarcia),
 • edukacja podstawowa i ponadpodstawowa (zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne, praca indywidualna, kompetencje nauczycieli),
 • program stypendialny dla szkół ponadpodstawowych i zawodowych,
 • podnoszenie umiejętności, kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych,
 • nowoczesne nauczanie (TIK) – Cyfrowa szkoła, E-nauczyciel,
 • kształcenie zawodowe (doradztwo, programy edukacyjne, staże u pracodawców),
 • wsparcie i tworzenie centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego (sprzęt, programy doradztwa zawodowego, dualne systemy kształcenia).

Wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

 • aktywizacja społeczno–zawodowo-socjalna: (poradnictwo, integracja wykluczonych, streetworking, profilaktyka społeczna i wsparcie dla rodzin i dzieci (świetlice środowiskowe, interwencja kryzysowa, placówki opieki dziennej i całodobowej, rehabilitacja i profilaktyka),
 • wsparcie pieczy zastępczej (w tym deinstytucjonalizacja),
 • usługi opiekuńcze i specjalistyczne dla osób niesamodzielnych,
 • wczesne wykrywanie wad rozwojowych i rehabilitacja dzieci,

Ekonomia społeczna (nowe i istniejące, animacja, inkubacja, warsztaty, doradztwo, lokalne plany rozwoju ekonomii społecznej).

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej – usługi wsparcia dla sektora ES oraz LGD

Wsparcie osób nieposiadających zatrudnienia:

 • instrumenty i usługi rynku pracy (pośrednictwo, staże, kursy, subsydia, doposażenie miejsca pracy),
 • EURES – pośrednictwo pracy międzynarodowej,
 • dotacje i pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (plus wsparcie szkoleniowo-doradcze),

Rejestr Usług Rozwojowych (RUR):

 • wsparcie rozwojowe dla przedsiębiorstw (doradztwo biznesowe, mentoring, asysta w prowadzenia działalności),
 • usługi rozwojowe dla pracowników zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa (np. ogólne i specjalistyczne szkolenia).

W ramach RPOWŚ 2014-2020 preferowane będą projekty wspierające Inteligentną Specjalizację Województwa Świętokrzyskiego.