zadzwoń: +48 32 32 18 462 lub +48 668 178 656
biuro@bizo.com.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego 2014-2020 (WRPO 2014+)

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW  - uchwalony przez Urząd Marszałkowski, stan prawny na dzień 4.07.2017

O programie WRPO 2014+

Celem strategicznym WRPO 2014+ jest : poprawa konkurencyjności i spójności województwa przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, poprawę atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków miejskich i usprawnienie powiązań między nimi, zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej oraz przełamywanie barier strukturalnych na obszarach o niższym potencjale rozwojowym.

W Regionalnym Programie dla województwa wielkopolskiego przewiduje się dofinansowanie zróżnicowanych projektów – począwszy od budowy dróg, przez wsparcie rozwoju przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, aż po działania dopasowujące kompetencje osób poszukujących pracy do potrzeb pracodawców czy pomoc młodym mamom w powrocie do aktywności zawodowej.

Dofinansowanie można dostać między innymi na:

 • podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw i regionu, np. zakup nowoczesnej linii technologicznej, która pozwoli na wprowadzenie nowych produktów lub działania marketingowe prowadzone na rynkach zagranicznych (np. udział w targach i misjach umożliwiających nawiązanie międzynarodowych kontaktów), które mogą zaowocować sprzedażą polskich produktów w innych krajach itp.;
 • współpracę świata nauki z biznesem, np. wspólne opracowywanie innowacyjnych rozwiązań i wdrażanie ich w przedsiębiorstwach w celu ich komercjalizacji;
 • budowę infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług dostępu do Internetu;
 • projekty sprzyjające ochronie środowiska, mające na celu np. ograniczenie ilości odpadów czy zwiększenie ilości energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
 • kursy, szkolenia czy studia podyplomowe, dające szansę na podniesienie kwalifikacji zawodowych i, co za tym idzie, awans lub znalezienie pracy;
 • tworzenie i rozwój podmiotów zapewniających opiekę nad dziećmi, np. przedszkoli przyzakładowych.
 • Inwestycje w obszarze transportu miejskiego;
 • Inwestycje w sieci ciepłownicze i chłodnicze;
 • Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu oraz wydarzenia kulturalne;
 • przebudowę i modernizację sieci drogowej;
 • Modernizacja regionalnego układu kolejowego oraz poprawa stanu infrastruktury dworcowej (tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich);
 • Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.

Środki z Programu będą też przeznaczone na wsparcie administracji publicznej w regionie – z jednej strony finansowane będą działania podnoszące kompetencje urzędników i poprawiające organizację pracy, z drugiej zaś duży nacisk będzie kładziony na udostępnianie coraz większej ilości usług i czynności urzędowych przez Internet.