zadzwoń: +48 32 32 18 462 lub +48 668 178 656
biuro@bizo.com.pl

Dotacje z UE dla firm – najpopularniejszy program

W obecnej edycji na miano najpopularniejszego programu oferującego dotacje dla firm na rozwojowe inwestycje, zasługuje program Leader – Realizacja operacji w ramach lokalnych strategii rozwoju w ramach PROW (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Program umożliwia otrzymanie dofinansowanie w wysokości do 70% nakładów niezbędnych do wdrożenia projektu. Maksymalna kwota jaką można dostać to 300.000 zł. Program jest przeznaczony dla firm mających swoją siedzibę na obszarze wiejskim lub dla firm posiadających siedzibę na terenach miejskich, ale chcących prowadzić działalność na obszarach wiejskich (tj. założyć lub rozwijać posiadany oddział). Możliwe jest kupno z udziałem dotacji m.in. usług budowlanych, środków trwałych i wartości niematerialnych, kosztów ogólnych (promocji, wykonania dokumentacji). W obecnej edycji nowością jest fakt, iż pierwsze koszty inwestycyjne można ponieść dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Nie dotyczy to kosztów, które były niezbędne do właściwego przygotowania projektu – chodzi tu przede wszystkim o koszty związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej. Pierwsze nabory wniosków przewidywane są w drugiej połowie 2016 roku, dlatego korzystne jest rozpoczęcie pisanie wniosku o dotację odpowiednio wcześniej.
Wybór wniosków do finansowania będzie miał charakter konkursu.
Premiowane przez LGD (lokalne grupy działania) będą operacje spełniające w szczególności jedno lub kilka z wymienionych kryteriów:
• zastosowanie nowych rozwiązań (w skali lokalnej)
• przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska;
• generujące nowe miejsca pracy (obowiązkowe w przypadku operacji związanych z przedsiębiorczością – minimum 1 miejsce pracy);
• realizowane przez podmioty zakładające działalność, której podstawę będą stanowiły;
• lokalne produkty rolne (lokalny produkt rolny – wytwarzany na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju);
• ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych, określonych w LSR.

W przypadku operacji w zakresie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej lub technicznej, LGD przewidzi w kryteriach wyboru preferencje dla operacji realizowanych w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców.