zadzwoń: +48 32 32 18 462 lub +48 668 178 656
biuro@bizo.com.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko –Pomorskiego 2014-2020 (RPOWK-P)

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW -  uchwalony przez Urząd Marszałkowski, stan prawny na dzień 4.07.2017

O programie RPOKP

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

RPO WK-P 2014-2020 był pierwszym, spośród 16 programów regionalnych wszystkich polskich województw, który przeszedł procedurę w Brukseli. To, że jako pierwszy, już 16 grudnia 2014 r., zyskał pełną akceptację Komisji Europejskiej świadczy o jego dobrym przygotowaniu.

Dzięki RPO WK-P 2014-2020 region otrzyma z Brukseli 1,9 miliarda euro. 72 procent tej kwoty pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wydanych zostanie na inwestycje o charakterze infrastrukturalnym. 28 proc. to środki Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na cele o charakterze społecznym.

Środki, w ramach całego programu, zostały podzielone na 11 tzw. osi priorytetowych – odpowiadających najważniejszym dziedzinom życia społecznego regionu.

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego przewiduje się dofinansowanie zróżnicowanych projektów – począwszy od budowy dróg, przez wsparcie rozwoju przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, aż po działania dopasowujące kompetencje osób poszukujących pracy do potrzeb pracodawców czy pomoc młodym mamom w powrocie do aktywności zawodowej. Dofinansowanie można dostać między innymi na:

• podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw i regionu, np. zakup nowoczesnej linii technologicznej, która pozwoli na wprowadzenie nowych produktów lub działania marketingowe prowadzone na rynkach zagranicznych (np. udział w targach i misjach umożliwiających nawiązanie międzynarodowych kontaktów), które mogą zaowocować sprzedażą polskich produktów w innych krajach itp.; • współpracę świata nauki z biznesem, np. wspólne opracowywanie innowacyjnych rozwiązań i wdrażanie ich w przedsiębiorstwach w celu ich komercjalizacji; • budowę infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług dostępu do Internetu; • projekty sprzyjające ochronie środowiska, mające na celu np. ograniczenie ilości odpadów czy zwiększenie ilości energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; • kursy, szkolenia czy studia podyplomowe, dające szansę na podniesienie kwalifikacji zawodowych i, co za tym idzie, awans lub znalezienie pracy; • tworzenie i rozwój podmiotów zapewniających opiekę nad dziećmi, np. przedszkoli przyzakładowych.

Środki z Programu będą też przeznaczone na wsparcie administracji publicznej w regionie – z jednej strony finansowane będą działania podnoszące kompetencje urzędników i poprawiające organizację pracy, z drugiej zaś duży nacisk będzie kładziony na udostępnianie coraz większej ilości usług i czynności urzędowych przez Internet.