zadzwoń: +48 32 32 18 462 lub +48 668 178 656
biuro@bizo.com.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPOWD)

 HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW –  - uchwalony przez Urząd Marszałkowski, stan prawny na dzień 4.07.2017

O programie RPOWD

Celem strategicznym RPO WD jest : poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej i dostępności przestrzennej województwa przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, poprawę atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków miejskich i usprawnienie powiązań między nimi, zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej oraz przełamywanie barier strukturalnych na obszarach o niższym potencjale rozwojowym.

Dokładne informacje na temat wsparcia projektów zawiera Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WD 2014-2020. Poniżej przedstawiamy przykładowe rodzaje przedsięwzięć.

Przedsiębiorstwa i innowacje:

 • rozbudowa infrastruktury badawczej w jednostkach naukowych i szkołach wyższych;
 • realizacja przez przedsiębiorstwa projektów badawczych – samodzielnie bądź we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, m.in.: jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi;
 • tworzenie i rozbudowa zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw;
 • rozwój profesjonalnych usług proinnowacyjnych świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu;
 • przygotowanie terenów inwestycyjnych, stref aktywności gospodarczej;
 • rozbudowa infrastruktury instytucji otoczenia biznesu wspierającej tworzenie i rozwój MŚP;
 • doradztwo dla MŚP;
 • internacjonalizacja działań MŚP;
 • rozwój produktów i usług w MŚP.

Technologie informacyjno-komunikacyjne:

 • rozwój e-usług publicznych oraz tworzenie otwartych zasobów publicznych;
 • przedsięwzięcia z zakresu digitalizacji zasobów i treści, np. kulturowych, naukowych;
 • tworzenie, rozwijanie i integracja baz danych i zasobów cyfrowych wspomagających komunikację między podmiotami, wspomagające procesy decyzyjne w JST.

Gospodarka niskoemisyjna: 

 • budowa oraz modernizacja infrastruktury służącej do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych;
 • zwiększenie efektywności energetycznej MŚP (np. zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w procesach produkcyjnych);
 • termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków      mieszkalnych;
 • zakup oraz modernizacja niskoemisyjnego taboru szynowego i autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich;
 • inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast, np.: systemy Park&Ride, zintegrowane centra przesiadkowe, wspólny bilet, drogi rowerowe, ciągi piesze;
 • inwestycje związane z energooszczędnym oświetleniem miejskim oraz systemami zarządzania ruchem i energią;
 • modernizacja nieekologicznych systemów grzewczych w budownictwie jednorodzinnym;
 • budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji.

Środowisko i zasoby:

 • inwestycje w zakresie rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi;
 • budowa lub rozbudowa zbiorczych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych;
 • ochrona, rozwój i udostępnianie zasobów dziedzictwa kulturowego;
 • przystosowanie obiektów zabytkowych do pełnienia nowych funkcji (w szczególności do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej);
 • tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej;
 • wyposażenie parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody;
 • projekty dotyczące wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych m.in. na cele turystyczne (np. tereny wypoczynkowe, ścieżki rowerowe, ścieżki konne;
 • budowa zbiorników retencyjnych oraz odbudowa lub modernizacja wałów przeciwpowodziowych;
 • działania związane z zapobieganiem suszom.

Transport:

 • budowa i przebudowa dróg wojewódzkich w sieci TEN-T;
 • budowa obwodnic lub obejść miejscowości w kategorii dróg wojewódzkich;
 • modernizacja dróg lokalnych związana z węzłami miejskimi sieci TEN-T;
 • modernizacja sieci kolejowej.

Infrastruktura spójności społecznej:

 • inwestycje dotyczące infrastruktury społecznej powiązanej z procesem integracji społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej i deinstytucjonalizacji usług (rodzinnych domów pomocy, ośrodków wsparcia, noclegowni itp.);
 • inwestycje dotyczące domów pomocy społecznej;
 • inwestycje dotyczące żłobków, klubów malucha;
 • inwestycje dotyczące adaptacji budynków na mieszkania chronione, wspomagane i treningowe oraz na mieszkania socjalne;
 • modernizacja infrastruktury lecznictwa;
 • rewitalizacja obszarów zdegradowanych;
 • odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych;
 • inwestycje dotyczące dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach lokalnych programów rewitalizacji.

Infrastruktura edukacyjna:

 • inwestycje dotyczące budynków przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego;
 • zakup wyposażenia do budynków przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego;
 • poprawa warunków nauczania – zwłaszcza w zakresie zajęć matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych – realizowana poprzez inwestycje dotyczące szkół i placówek (w tym zakup wyposażenia);
 • wyposażenie szkół w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. uczniów niepełnosprawnych, uczniów szczególnie uzdolnionych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych;
 • inwestycje dotyczące placówek i szkół ponadgimnazjalnych, w tym zawodowych i specjalnych (w tym zakup wyposażenia);
 • budowa nowych obiektów służących praktycznej nauce zawodu, wspieranie ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego oraz tworzenie w szkołach zawodowych warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem wyposażenia, doposażenie warsztatów, pracowni itp.

Rynek Pracy: 

 • diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie;
 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami; i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych;
 • nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne);
 • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy;
 • bezzwrotne dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej;
 • wsparcie zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia;
 • granty na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy;
 • wsparcie mobilności osób, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania;
 • doposażanie stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w celu umożliwienia aktywizacji rodziców i opiekunów;
 • opracowanie i wdrożenie programów polityki zdrowotnej ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy,

Włączenie Społeczne:

 • usługi specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym;
 • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy;
 • zatrudnienie wspomagane obejmujące wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera pracy/ asystenta zawodowego u pracodawcy;
 • rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji zawodowej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy);
 • promocja i wsparcie wolontariatu w zakresie integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • usługi asystenckie i opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi i z niepełnosprawnościami;
 • tworzenie miejsc i świadczenie usług w ramach placówek zapewniających dzienną opiekę nad osobami niesamodzielnymi, w podeszłym wieku i  z niepełnosprawnością;
 • podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi pieczy zastępczej, w tym kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego;
 • opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych.

Edukacja:

 • wyszukiwanie, przygotowywanie i wspieranie lokalnych animatorów, którzy będą prowadzić stałą działalność animacyjną w danym środowisku;
 • wsparcie ekonomizacji podmiotów ekonomii społecznej, niebędących przedsiębiorstwami społecznymi;
 • wsparcie na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego;
 • wsparcie tworzenia i funkcjonowania integracyjnych podmiotów ekonomii społecznej (poprzez szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching, tutoring, współpraca, wizyty studyjne itp.);
 • tworzenie regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej (klastry, franczyzy) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w istniejące na poziomie regionalnym organizacje branżowe (sieci, klastry);
 • wspieranie realizacji przez podmioty ekonomii społecznej usług użyteczności publicznej;
 • budowanie powiązań pomiędzy nauką, biznesem i ekonomią społeczną na poziomie regionalnym (spotkania, warsztaty, doradztwo, wymiana informacji) w celu nawiązania stałej współpracy.