zadzwoń: +48 32 32 18 462 lub +48 668 178 656
biuro@bizo.com.pl

Łódzkie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020 (RPOWŁ)

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW -   uchwalony przez Urząd Marszałkowski, stan prawny na dzień 4.07.2017

O programie RPOWŁ

Celem strategicznym RPO WŁ jest: poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej i dostępności przestrzennej województwa przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, poprawę atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków miejskich i usprawnienie powiązań między nimi, zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej oraz przełamywanie barier strukturalnych na obszarach o niższym potencjale rozwojowym.

Co można zrealizować?

Dziedziny oraz rodzaje przedsięwzięć wspieranych w latach 2014-2020 z Regionalnego Programu dla województwa łódzkiego zostały dokładnie określone w samym programie oraz szczegółowym opisie jego priorytetów. Do głównych obszarów i typów projektów, na które w najbliższych latach przeznaczymy dofinansowanie, należą:

NOWOCZESNA GOSPODARKA

 • wsparcie infrastruktury badawczej dla projektów wpisujących się w specjalizacje regionalne (RSI LORIS);
 • rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego wspierającego działalność innowacyjną przedsiębiorstwa;
 • rozwój powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego;
 • wsparcie badań technologicznych, linii pilotażowych;
 • wsparcie pozyskania praw wyłącznych (np. patentów) dla własnych rozwiązań technicznych;
 • inwestycje w infrastrukturę badawczą w przedsiębiorstwach;
 • wsparcie usług innowacyjnych oferowanych przez Instytucje Otoczenia Biznesudziałające w regionie, np. w postaci doradztwa lub dostępu do laboratoriów dla firm

WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRM

 • wsparcie na wprowadzenie przez mikro, małe i średnie firmy nowego lub znacząco ulepszonego produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji wraz z promocją innowacyjnych rozwiązań;
 • uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield (w tym kompleksowe uzbrojenie terenu) w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych;
 • rozwój infrastruktury istniejących inkubatorów przedsiębiorczości oraz ośrodków wspierających przedsiębiorczość akademicką;
 • wdrożenie modeli biznesowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w celu wsparcia ekspansji na nowe rynki zbytu;
 • rozwój instrumentów finansowych w zakresie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych.

RYNEK PRACY

 • poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu m.in. poprzez dokształcanie ich kadr;
 • wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia;
 • aktywizacja zawodowa np. pośrednictwo, poradnictwo pracy, staże, praktyki, subsydiowane zatrudnienie;
 • bezzwrotne dotacje oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej;
 • tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej;
 • aktywizacja zawodowa osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie żłobków, klubów dziecięcych.

CYFROWE ŁÓDZKIE

 • zapewnienie dostępności usług publicznych drogą elektroniczną, np. umożliwienie załatwiania spraw urzędowych on-line;
 • utworzenie i udostępnianie treści cyfrowych stanowiących zasoby publiczne, również w wyniku digitalizacji istniejących zasobów;
 • wsparcie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności biznesowej, zmierzające do wytwarzania lub udoskonalenia e-usług lub produktów cyfrowych;
 • wparcie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych do usprawnienia prowadzonej działalności gospodarczej, w tym – do zarządzania przedsiębiorstwem.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

 • produkcja i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych tj.: energia wodna, energia wiatru, słoneczna, geotermalna, biomasa, biogaz
 • modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej lub wielorodzinnych budynków mieszkalnych np. ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne, przebudowa systemów grzewczych;
 • poprawa efektywności produkcji energii poprzez wykorzystanie źródeł kogeneracyjnych;
 • budownictwo o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych;
 • modernizacja źródeł ciepła;
 • oświetlenie publiczne z wykorzystaniem urządzeń ekologicznych;
 • infrastruktura publicznego transportu zbiorowego;
 • budowa lub przebudowa dróg dla rowerów, w tym ścieżek rowerowych;
 • budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i Park&Bike)

OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTYWANIE ZASOBÓW

 • budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz wody deszczowej, oczyszczalni ścieków i systemów zaopatrzenia w wodę;
 • budowa lub rozwój zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a także instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych;
 • unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest;
 • ochrona różnorodności biologicznej poprzez budowę, modernizację i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej, kampanie informacyjno-edukacyjne;
 • poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez inwestycje przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych i społecznych między innymi na obszarach poprzemysłowych, oraz innych zdegradowanych obiektach.

TRANSPORT

 • budowa i rozbudowa kluczowej infrastruktury drogowej regionu, czyli dróg wojewódzkich oraz powiatowych stanowiących połączenie do głównych dróg tworzących sieć TEN-T;
 • zakup lub modernizacja taboru na potrzeby transportu kolejowego.

REWITALIZACJA

 • przebudowa lub remont zdegradowanych budynków w celu adaptacji ich na  mieszkania socjalne, wspomagane i chronione;
 • ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach i w ich otoczeniu wraz z promocją obiektu oraz zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń;
 • przebudowa lub remont obiektów poprzemysłowych, powojskowych, popegeerowskich i pokolejowych z zagospodarowaniem ich otoczenia;
 • zagospodarowanie przestrzeni miejskich, w tym przebudowa i remont obiektów oraz zdegradowanych budynków, co ma przyczynić się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych i społecznych na obszarze rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego Programu Rewitalizacji.

INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA I ZDROWOTNA

 • budowa lub przebudowa infrastruktury wychowania przedszkolnego wraz z niezbędnym wyposażeniem;
 • budowa, przebudowa, remont oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych, sal do praktycznej nauki zawodu (wraz z usuwaniem barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych);
 • zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych poprzez zakup wyposażenia i modernizację placówek ochrony zdrowia.

PROFILAKTYKA I AKTYWNOŚĆ

 • opracowanie programów zdrowotnych ułatwiających powroty do pracy oraz umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej;
 • realizacja programów profilaktycznych, szczególnie w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów.

WSPARCIE SPOŁECZNE

 • instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej;
 • rozwój usług świadczonych w ramach wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością;
 • Rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych i/lub niesamodzielnych, w tym osób starszych i niepełnosprawnych.

EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI

 • środki dla przedszkoli, szkół prowadzących kształcenie ogólne;
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli;
 • szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych w zakresie języków obcych i umiejętności ICT;
 • środki dla szkół zawodowych – doposażenie i realizacja programów rozwojowych, staży;
 • rozwój kompetencji pracowników poprzez realizację usług rozwojowych;
 • szkolenia zawodowe, doradztwo, środki na własną działalność dla osób zwolnionych z pracy.

TURYSTYKA

 • budowa, przebudowa infrastruktury turystycznej,
 • przystosowanie istniejących obiektów do pełnienia funkcji turystycznych,
 • inwestycje przyczyniające się do tworzenia lub rozwoju produktów regionalnych oraz tworzenia nowych miejsc pracy.